Regulamin

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient (Kupujący)– która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy Szkoleniowej lub korzysta z innych Usług dostępnych w Platformie Szkoleniowej.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy Szkoleniowej Biura Obsługi Firm Pio-Mar Sp. z o.o.

Platforma Szkoleniowa– serwis internetowy dostępny pod https://platformapiomar.pl/ za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Sprzedawca (Sprzedający) – Biuro Obsługi Firm Pio-Mar Sp. z o.o.,  ul.Broniewskiego 35, 83-110 Tczew, NIP: 5932635449, REGON: 523980048, KRS:0001009069, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII wydział KRS, kapitał zakładowy: 10.000 PLN.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Platformy Szkoleniowej.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej działającej pod adresem https://platformapiomar.pl/

2. Platformę Szkoleniową prowadzi Biuro Obsługi Firm Pio-Mar Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 35, 83-110 Tczew, NIP: 5932635449, REGON: 523980048, KRS:0001009069, zwanymi dalej Sprzedawcą.

3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez pocztę elektroniczną oraz kontakt wskazany TUTAJ.

4. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej https://platformapiomar.pl/regulamin, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

5. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Klienta w toku składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Brak akceptacji Regulaminu oraz potwierdzenia akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia dokonanie zakupu lub złożenia Zamówienia na Platformie Szkoleniowej.

6. Składając Zamówienie inną drogą, niż za pomocą Platformy Szkoleniowej (poczta elektroniczna, telefon, listownie lub osobiście) Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i postanowienia obu tych dokumentów akceptuje.

7. Podanie adresu poczty elektronicznej przez Klienta podczas składania Zamówienia w Sklepie, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o stanie realizacji złożonego zamówienia.

8. Informacje o Towarach podane na stronach Platformy Szkoleniowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Platformy Szkoleniowej, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Platformy Szkoleniowej, bądź wprowadzenia w nich zmian.

§ 3

Zamówienia

 1. Zamówienia na Platformie Szkoleniowej można składać w następujący sposób:
 2. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Platformy Szkoleniowej,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dostępny na stronie internetowej Platformy Szkoleniowej.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W celu złożenia Zamówienia na Platformy Szkoleniowej poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej Klient powinien:
  1. podać w treści korespondencji kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie Platformy Szkoleniowej i jego ilość lub ustalić zakres, formę, cenę oraz termin wykonania Towaru na zlecenie,
  2. wskazać formę płatności spośród sposobów płatności podanych na stronie Platformy Szkoleniowej,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej.
 6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie Platformy Szkoleniowej przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: opis towaru, cena, charakterystyka towaru, cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt 3, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem przesłanej wiadomości elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia w drodze wiadomości elektronicznej.
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść niniejszego Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

 

§ 4

Zasady korzystania z Platformy Szkoleniowej

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy Szkoleniowej i złożenia zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie Platformy Szkoleniowej jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego – formularza założenie konta na Platformie Szkoleniowej udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz akceptacja Polityki Prywatności.
 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy Szkoleniowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy Szkoleniowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji na Platformie Szkoleniowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Platformy Szkoleniowej,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy Szkoleniowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Platformy Szkoleniowej usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z Platformy Szkoleniowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy Szkoleniowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z Platformy Szkoleniowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy Szkoleniowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania z Platformy Szkoleniowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Biuro Obsługi Firm Pio-Mar Sp. z o.o.,                                        Broniewskiego 35, 83-110 Tczew, NIP: 5932635449, REGON: 523980048, KRS:0001009069. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Platformy Szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 9. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://platformapiomar.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 5

Procedura zawarcia umowy sprzedaży w przypadku składania Zamówienia przez formularz dostępny na stronie internetowej Platformy Szkoleniowej

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej należy wejść na stronę internetową https://plaftormapiomar.pl/ lub https://plaftormapiomar.pl/sklep, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Platformy Szkoleniowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. danych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia,
  3. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  4. wybranej metody płatności,
  5. szacowanego czasu dostawy.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 6. Momentem zawarcia Umowy sprzedaży jest otrzymanie przez Klienta potwierdzenia przyjęcia prawidłowo złożonego Zamówienia przez Sprzedawcę.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży towarów w przypadku, gdy Klient nabywa ten towar w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. W przypadku nieuiszczenia opłaty za złożone zamówienie w przeciągu 5 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

 

§ 6

Zasady sprzedaży

 1. Za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Sprzedawca prowadzi sprzedaż szkoleń online, produktów elektronicznych typu PDF, EXCEL, DOC oraz E-BOOK. Sprzedawca przesyła zakupione przez Kupującego Towary drogą elektroniczną.
 2. W przypadku wybrania produktu/usługi dostępnej na zlecenie – konieczna jest wcześniejsza konsultacja ze Sprzedawcą w celu ustalenia warunków usługi, zasad jej realizacji, realnych kosztów oraz sposobu dostarczenia zamówionego produktu. Skontaktować się z nami możesz poprzez dane zawarte na stronie Platformy Szkoleniowej w zakładce Kontakt.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
 4. dostęp do Internetu,
 5. standardowy system operacyjny,
 6. standardowa przeglądarka internetowa,
 7. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej,
 8. założenie konta użytkownika,
 9. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies
 10. Do korzystania z produktów elektronicznych typu PDF, EXCEL, DOC lub E-BOOK konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
 11. dostęp do Internetu,
 12. standardowy system operacyjny,
 13. standardowa przeglądarka internetowa,
 14. standardowa przeglądarka plików PDF (np. AdobeReader)
 15. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików EXCEL, DOC( np. pakiet Office),
 16. czytnik plików formatu mobi lub epub,
 17. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

 

§ 7

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 3. przelewem na numer konta bankowego podany na wygenerowanej fakturze proforma,
 4. płatnością w systemie PayU.
 5. Dla szkoleń i produktów cyfrowych dostępnych na Platformie Szkoleniowej, płatności dokonuje się na podstawie Faktury Proforma otrzymanej automatycznie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 6. Dla szkoleń i produktów realizowanych na zamówienie w zależności od wartości zamówienia i własnych preferencji oraz terminu realizacji płatności dokonuje się na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę Faktury Vat za wykonaną usługę.
 7. Dla darmowych szkoleń i produktów cyfrowych dostępnych do pobrania Klient nie ponosi kosztów zakupu.
 8. System płatności elektronicznej Sprzedawca realizuje przez usługę PayU. Wybierając tę formę płatności Klient akceptuje zasady płatności określone przez PayU oraz Politykę Prywatności
 9. Kupujący towar w wersji elektronicznej, ze względu na sposób jego pozyskania, zobowiązany jest dokonać pełnej opłaty za zamówienie przed wysyłką towaru.
 10. Sprzedawca na stronach internetowej Platformy Szkoleniowej informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie.
 11. Zgodnie ze złożoną dyspozycją, za dokonaną płatność Klient na podany w zamówieniu adres e-mail otrzyma Fakturę Vat.

§ 8

Dostawa

 1. W przypadku zakupu szkolenia lub produktu cyfrowego ( pliki PDF, DOC, EXCEL, E-BOOK), w zależności od wybranej formy płatności produkt jest udostępniany w panelu Klienta (w przypadku złożenia zamówienia przez formularz dostępny na stronie internetowej Platformy Szkoleniowej) po zaksięgowaniu płatności przez Platformę Szkoleniową na koncie bankowym. Informacja o tym jest wysyłana do Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy zakupie. W pozostałych przypadkach Towar wysyłany jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. W przypadku realizacji zamówienia na zlecenie czas i formę dostawy ustalany jest wspólnie podczas kontaktu telefonicznego lub korespondencji elektronicznej. Dostawa produktów cyfrowych realizowanych w formie przesyłki elektronicznej jest bezpłatna.

 

§ 9

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca  poucza niniejszym Kupującego, że oferowane  Towary stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie szkoleń, plików PDF, DOC, EXCEL E-BOOK przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 10

Prawo Odstąpienia Od Umowy

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Wszystkie te informacje zawieramy w niniejszym Regulaminie, z którym zapoznanie się i akceptację kupujący potwierdza zaznaczając właściwe pola informacyjne.

§ 11

Reklamacje Dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Biuro Obsługi Firm Pio-Mar Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 35, 83-110 Tczew, lub na adres poczty elektronicznej podany w zakładce kontakt.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

§ 12

Reklamacje w Zakresie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy Szkoleniowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawca o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy Szkoleniowej.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy Szkoleniowej Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Biuro Obsługi Firm Pio-Mar Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 35, 83-110 Tczew, mailowo pod adres podany w zakładce kontakt.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy Szkoleniowej.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 13

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14

Ochrona prywatności

Zasady przetwarzania Danych Osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce Prywatności.

§ 15

Postanowienia Końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 5. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przedstawiona 14 dni przed jego wejściem w życie na stronie Sklepu. W razie, gdy Klient posiadający konto klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.