Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności oraz polityka cookies, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. Oba dokumenty mają również na celu wyjaśnienie powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

1. Co to są dane osobowe ?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak jej imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ?

Są to dane które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci, Współpracownicy oraz Pracownicy w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem. Dane te są przez nas przetwarzane. 

3. Co to znaczy przetwarzanie danych ?

Przetwarzanie danych to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak również działaniem pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Kto jest Administratorem Danych Osobowych (to znaczy ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

Administratorem Danych Osobowych jest Biuro Obsługi Firm Pio-Mar Sp. z o.o.,  ul. Broniewskiego 35, 83-110 Tczew, NIP: 5932635449, REGON: 523980048, KRS:0001009069, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII wydział KRS, kapitał zakładowy: 10.000 PLN.

Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się:

 • pod adresem korespondencyjnym: Biuro Obsługi Firm Pio-Mar Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 35, 83-110 Tczew,
 • pod adresem poczty elektronicznej: wskazanej w zakładce kontakt TUTAJ.

5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub inne pozwalające na to zapisy prawne, zgodne z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119/1) – określanym jako „RODO”.

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • Jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług lub produktów, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przetwarzaniem, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym.
 • Jeżeli korzystasz z naszych usług lub zakupujesz nasze produkty na platformie szkoleniowej i w sklepie internetowym, możemy przetwarzać Twoje dane w celu wystawienia faktury, i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych oraz piktogramów.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane zawarte w aplikacji lub CV przetwarzane są w formie papierowej lub elektronicznej. Podstawą prawną jest tutaj wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z art. 22¹ § 1, § 3 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) i odbywa się zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy o pracę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane osobowe, inne niż wymienione w art. 22¹ § 1, § 3 Kodeksu Pracy mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania Twoich danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy.
 • Jeżeli korzystasz z naszej platformy Szkoleniowej Biura Obsługi Firm Pio-Mar Sp. z o.o. i zakładasz na niej swoje konto użytkownika – dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Jest to także nasz prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 • Jeżeli korzystasz z naszej platformy Szkoleniowej Biura Obsługi Firm Pio-Mar Sp. z o.o. i zakupujesz w niej szkolenie, które wymaga wystawienia zaświadczenia zawierającego Twoje dane osobowe – dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania obowiązku ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przetwarzaniem, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Wyrażając zamiar zawarcia umowy.
 • Jeśli zapisujesz się i korzystasz z naszego newslettera – dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Jeśli korzystasz z naszego formularza kontaktowego – Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Jeśli korzystasz z naszej strony oraz jej podstron gdzie wykorzystywane są pliki cookies – jest to nasz prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Jeśli korzystasz lub/i wchodzisz w interakcję z naszymi profilami społecznościowymi: Fan Page na Facebook – Biuro Obsługi Firm Pio-Mar. oraz Pasja Czyni Wolnym, kanał na Youtube – BiuroObsługiFirm PIO-MAR oraz Pasja Czyni Wolnym, a także nasz profil na Instagramie – biuropiomar oraz pasjaczyniwolnym oraz nasz profil na LinkedIn – Biuro Obsługi Firm PIO-MAR – jest to nasz prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Przetwarzamy Twoje dane w związku z tworzeniem rejestrów wynikających z odrębnych przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych).
 • W celu poprawy jakości swoich usług Administrator Danych Osobowych przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony internetowej, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator Danych Osobowych korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach może być jednak dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym administratora. Administrator Danych Osobowych nie będzie ich dłużej wykorzystywał, lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę ww. narzędzia.
 • Zamieszczania na swojej stronie internetowej informacji marketingowych o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie.
 • Zamieszczania informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów.

6. Komu przekazujemy Twoje dane ?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom hostingowym gdzie utrzymujemy niniejszą stronę lub podwykonawcom oferowanych przez nas naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionych do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. ZUS, US oraz sądy lub organy ścigania. W niektórych przypadkach udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które zezwala im na takie żądanie.

Administrator Danych Osobowych co do zasady nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak z uwagi na korzystanie na naszych stronach  oraz prowadzonych mediach społecznościowych z usług Google, Facebook, Instagram oraz LinkedIn, Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Meta: https://www.facebook.com/privacy/explanation

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

PayU: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/

Obecnie usługi oferowane przez Google, Meta oraz LinkedIn dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców, w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Na terenie Unii Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich, dzięki RODO, którego tekst jest dostępny TUTAJ masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy też przepisy dotyczące rachunkowości lub księgowości.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO, lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
 • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, do którego link zamieściliśmy powyżej.

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Przykładowo jeśli zażądasz likwidacji swoich danych w dokumentacji kadrowej, niezwłocznie usuniemy z bazy Twoje dane. Jednak, zgodnie z przepisami dotyczącymi kadr, będziemy nadal je posiadać w swojej dokumentacji finansowo – księgowej przez okres jaki reguluje aktualnie obowiązujący przepis prawa.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, to znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

Pamiętaj iż na naszej stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Nie odpowiadamy za treści przekazywane przez te strony, a Ty jako Użytkownik zobowiązany jesteś do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

10. Jak chronimy Twoje dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia, stosowne umowy o poufności a także powierzenia przetwarzanych danych oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL. Jego symbolem graficznym jest zielona kłódka wyświetlająca się w przeglądarce internetowej przy adresie naszej strony. Dzięki jej szyfrowaniu przed przesłaniem, możesz mieć pewność, iż wchodzisz na naszą stronę, która nie została w żaden sposób zmodyfikowana w trakcie, gdy podróżowała do Ciebie przez Internet.

Pamiętaj że Ty, jako Użytkownik, powinieneś jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować posiadane oprogramowanie.

11. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszej polityce prywatności, zgodnie z obowiązującym prawem. Przyczyną zmian mogą być zmiany związane z rozwojem technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie lub też rozwój Strony poprzez nowe narzędzia administracyjne. Na górze strony znajduje się data publikacji oraz aktualizacji Polityki prywatności.

12. Administrator Danych Osobowych na swoich stronach stosuje:

Formularz zapisu na newsletter – wymaga on podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Użytkownik może też podać swoje nazwisko (nieobowiązkowo). Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu
e-mail do bazy subskrybentów newslettera Administratora Danych Osobowych, musi potwierdzić chęć zapisu poprzez potwierdzenie w otrzymanej e-mailowo wiadomości. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera.

Subskrypcja newslettera oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123). Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).

Formularz kontaktowy – wymaga on podania w odpowiednim miejscu swojego imienia, adresu e-mail oraz wpisania własnej wiadomości. Pola te są obowiązkowe. Użytkownik może też podać swoje nazwisko (nieobowiązkowo). Następnie Użytkownik, w celu przesłania do nas swojego zapytania, musi wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszej polityki ochrony danych. Przesłane w ten sposób dane służą nam do kontaktu z użytkownikiem.

Formularz założenia konta w sklepie internetowym – wymaga on podania w odpowiednim miejscu swojego Imienia, adresu email oraz opcjonalnie nazwy firmy i numeru nip. Pola te są obowiązkowe. Następnie użytkownik musi potwierdzić założenie konta w sklepie poprzez potwierdzenie go w otrzymanej na podany przy rejestracji e-mail wiadomości. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy użytkowników platformy. Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w regulaminie i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie sklepu.

Formularz zakupu szkolenia lub kursu w sklepie internetowym – wymaga on podania w odpowiednim miejscu swojego Imienia i Nazwiska oraz Daty i Miejsca urodzenia, adresu zamieszkania, adresu email oraz opcjonalnie nazwy firmy i numeru nip. Pola te są obowiązkowe. Następnie użytkownik musi potwierdzić zapoznanie się z regulaminem i niniejszą polityką prywatności. Otrzymane w ten sposób dane są wykorzystane wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.

Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do subskrypcji newslettera lub korzystania z platformy sklepu internetowego. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, może ona zostać wycofana w każdej chwili, co spowoduje np. zaprzestania wysyłania newslettera, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

Linki Afiliacyjne – linki do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się na Stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli przejdziesz na stronę zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu produktu może mi zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie.

13. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Nasz poradnik na stronie www.biuropiomar.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej konsultacji ze specjalistą w danym zakresie działań lub oparcia się o stosowną wykładnię obowiązującego prawa. Autorzy nie odpowiadają za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, zastosowaniem niewłaściwym lub brakiem zastosowania się do niej. W poradniku dzielimy się wyłącznie osobistymi doświadczeniami, nabytą wiedzą oraz zasobami, które można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach, bądź publikacjach. Treści zawarte na stronie są wyrazem poglądów autorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. Korzystanie z tej zawartości, nie buduje również stosunku nawiązania wiążącej prawnie umowy.

Na naszej stronie www.biuropiomar.pl znajdują się także linki odsyłające do innych stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych lub przyszłych właścicieli.

Na naszej platformie www.platformapiomar.pl oferujemy sprzedaż materiałów o charakterze szkoleniowych, informacyjnym i edukacyjnym. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej konsultacji ze specjalistą w danym zakresie działań lub oparcia się o stosowną wykładnię obowiązującego prawa. Autorzy nie odpowiadają za jego treść w jakimkolwiek zakresie w przypadku zmiany obowiązującego prawa, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, zastosowaniem niewłaściwym lub brakiem zastosowania się do niej. W materiałach dzielimy się wyłącznie osobistymi doświadczeniami, nabytą wiedzą oraz zasobami, które można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach, bądź publikacjach.

Nasz blog www.pasjaczyniwolnym.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej specjalistycznej konsultacji lub terapii lekarskiej lub trenerskiej. Autor bloga nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, niewłaściwym zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do niej. Na blogu dzielimy się wyłącznie osobistymi doświadczeniami i wiedzą, którą można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach wiedzy, bądź publikacjach. Treść bloga jest wyrazem poglądów autora, który zastrzega sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie.

Na naszej stronie www.pasjaczyniwolnym.pl znajdują się także linki odsyłające do innych stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych lub przyszłych właścicieli.

Wszystkie treści umieszczone na naszych stronach www.biuropiomar.pl , www.platformapiomar.pl i www.pasjaczyniwolnym.pl stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.